Občni zbor Kulturnega društva Schellenburg je na podlagi 17. člena Statuta na svoji 3. izredni seji, dne 05.10.2011, sprejel

PRAVILNIK O FINANČNEM IN MATERIALNEM POSLOVANJU 
KULTURNEGA DRUŠTVA SCHELLENBURG
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja organiziranost in vodenje finančno-materialnega poslovanja Kulturnega društva Schellenburg (v nadaljevanju: društvo), kot ju določa Slovenski računovodski standard 33 (SRS 33, 2002).
2. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delo:
  • s članarino,
  • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
  • z darili in volili,
  • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
  • iz javnih sredstev,
  • iz drugih virov.
3. člen
Društvo lahko poleg prej navedenih namenov opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je neposredno povezana z nameni in cilji društva, in sicer:
  • zaračunavanje vstopnin na koncerte in prireditve, SKD 82.300, Organiziranje kulturnih prireditev,
  • zaračunavanje kotizacije za udeležbe na strokovnih predavanjih in seminarjih, SKD 85.520, Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
4. člen
Premoženje društva so vse premičnine in nepremičnine, ki so njegova last in so vpisane v inventarno knjigo društva ter vsa finančna sredstva, ki so last društva. S premoženjem upravlja Upravni odbor.
5. člen
Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki mora društvo porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.
6. člen
Društvo ima odprt transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki, d.d., Trg republike. S transakcijskim računom društva upravlja predsednik društva ali po njegovem pooblastilu blagajnik društva. Izjemoma lahko Upravni odbor pooblasti katerega izmed drugih članov Upravnega odbora.
7. člen
Vse finančno poslovanje društva poteka prek blagajne društva in transakcijskega računa društva.
8. člen
O višini letne članarine odloča Upravni odbor.
9. člen
Finančno in materialno poslovanje društva vodi zunanji računovodski servis.
10. člen
Nadzor finančno-materialnega poslovanja društva vrši Nadzorni odbor.
II. FINANČNI NAČRT
11. člen
Poslovno leto traja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta. Finančni plan društva sprejme Občni zbor za eno poslovno leto naprej. Če se letni finančni plan ne sprejme do začetka poslovanja, se dejavnost društva financira na podlagi finančnega plana preteklega leta, toda največ 3 mesece.
12. člen
Finančni plan sestoji iz predvidenih aktivnosti v naslednjem poslovnem obdobju, sredstev, potrebnih za izvedbo teh aktivnosti, in plana za pridobivanje potrebnih sredstev.
13. člen
Porabo sredstev društva za aktivnosti, ki niso bile navedene v finančnem planu in sprejete na seji Občnega zbora, lahko odobri Upravni odbor.
14. člen
Finančni plan društva se pripravi na predzadnji seji Upravnega odbora pred sklicem Občnega zbora. Do zadnje seje Upravnega odbora ga pregleda Nadzorni odbor in nanj Upravnemu odboru poda neobvezujoče mnenje.
III. POROČANJE O FINANČNO-MATERIALNEM UPRAVLJANJU DRUŠTVA
15. člen
Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in v obliki, ki sta določena s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju društva in Statutom društva. Podatki se izkazujejo v skladu s Slovenskim računovodskim standardom za društva.
16. člen
Letno finančno poročilo, ki ga obravnava in sprejme Občni zbor, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in finančnem poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za društva in določbami Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju društva.
17. člen
Letno finančno poročilo društva predstavi predsednik društva. Administrativno-tehnična opravila opravlja blagajnik, obračunska opravila pa zunanji računovodski servis.
18. člen
Letno finančno poročilo in ostale dokumente pregleda Nadzorni odbor. Vročeni mu morajo biti najmanj 10 dni pred sklicem seje Občnega zbora, na kateri se bo letno poročilo obravnavalo. Predsednik Nadzornega odbora potrdi pravilnost finančnega poročila in o tem poroča Občnemu zboru.
19. člen
Zunanji računovodski servis vodi knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), ki je lahko v elektronski obliki, preostale podatke za letno poročilo se zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Društvo mora zagotoviti računovodskemu servisu po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah na transakcijskem in deviznem računu, ki jim je potrebno priložiti knjigovodsko listino o vsakem pritoku ali odtoku denarnih sredstev.
20. člen
Vknjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah in biti opravljane najkasneje v enem mesecu od dneva, ko so bile izdane ali sprejete v knjigovodstvo. Še ne-knjižene knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodijo poslovne knjige.
Poslovne knjige vodi društvo na prostih listih, vezane ali pa prenesene v računalnik, tako da se lahko po potrebi tiskajo ali prikazujejo na zaslonih. Poslovne knjige se zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti društva oziroma statusne spremembe, pa z dnem te spremembe.
21. člen
Poslovne knjige morajo biti v času delovanja na sedežu društva oziroma v kraju delovanja, kjer je registrirano. Če društvu vodi poslovne knjige računovodski servis ali druga oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, so lahko pri računovodskem servisu oz. osebi, ki opravlja to dejavnost.
22. člen
Blagajniški dnevnik se hrani kot trajna listina. Ostale listine se hranijo 5 (pet) let.
IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
23. člen
Za nove primere, ki v Pravilniku niso opredeljeni, ter v primeru, da kakšna določba ni dovolj podrobna, se uporabita neposredno Slovenski računovodski standard 33 – računovodske rešitve za Društva ali Zakon o računovodstvu.
24. člen
V primeru prenehanja delovanja društva se vse premoženje prenese na Uršulinski samostan v Ljubljani. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
25. člen
Ta pravilnik je začne veljati z dnem sprejetja.
26. člen
Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema Občni zbor, ki ga tudi tolmači.
V Ljubljani, dne 05. 10. 2011
Predsednica Kulturnega društva Schellenburg
Božena Kutnar